Bir Hukuk Mücadelesini daha kazandık

Üyemize yapılan haksızlık mahkemeden döndü

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Çalışma ve İş Kurumu Adana İl Müdürlüğünde İş ve Meslek Danışmanı olarak görev yapmaktayken diğer 4 arkadaşı ile birlikte İdarenin haksız yere  “Kınama” cezası ile cezalandırdığı arkadaşımız hakkında sendikamızca yapılan itiraz ve sonrasında başlatılan hukuki süreç sonuçlandı. Adana 3.İdare Mahkemesi tarafından usuli itiraz istemli dilekçemiz dikkate alınarak yapılan yargılama sürecinde Mahkemece “Davacıya verilen kınama cezasına karşı yapılan itirazın mevzuat hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde ilde kurulması gereken disiplin kurulu tarafından karara bağlanması gerekirken, ildeki memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı yapılan itirazların görüşülüp karara bağlandığı genel nitelikli kurul olan Valilik İl Disiplin Kurulu tarafından görüşülerek itirazı reddedilen dava konusu disiplin cezası işleminde yetki yönünden hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönünde karar verilmiştir.

Adana 3. İdare Mahkemesi’nin 29/11/2016 gün ve E:2015/767, K:2016/1469 sayılı kararına davalı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından itiraz edilerek  istinaf yoluna gidilen Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesince verilen kararda da 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’unun 49. Maddesinin 1. Fıkrasında sayılan bozma nedenlerinin bulunmadığı anlaşıldığından istinaf isteminin REDDİNE karar verilmiştir.

İlgili Mahkeme Kararları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir